Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Koffiebranderij ROM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

(Volgens artikel 8 : Herroepingsrecht)

 

Ondernemingsgegevens

Koffiebranderij ROM nv Industrieweg 3 3190 Boortmeerbeek ondernemingsnummer : BE 0430 039 404 email : info@romkoffie.be

tel : 00 32 16 60 43 49 fax: 00 32 16 60 50 17 Artikel 1: Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Koffiebranderij ROM, een NV met maatschappelijke zetel te Boortmeerbeek, België, BTW BE 0430 039 404, hierna genoemd KOFFIEBRANDERIJ ROM, biedt haar klanten de mogelijkheid om koffie, thee en andere toebehoren online aan te kopen.   Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het KOFFIEBRANDERIJ ROM assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij KOFFIEBRANDERIJ ROM. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.   Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Artikel 3: Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11). KOFFIEBRANDERIJ ROM is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KOFFIEBRANDERIJ ROM  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KOFFIEBRANDERIJ ROM. KOFFIEBRANDERIJ ROM is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.   Artikel 4: Online aankopen De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het KOFFIEBRANDERIJ ROM assortiment online aan te kopen. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: - via kredietkaart - via bankkaart

- via bankoverschrijving Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van KOFFIEBRANDERIJ ROM. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KOFFIEBRANDERIJ ROM  te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 6: Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 24 uur worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.  

Artikel 7: Garantie a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan KOFFIEBRANDERIJ ROM. Elk gebrek dient binnen 5 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 8: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan KOFFIEBRANDERIJ ROM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan KOFFIEBRANDERIJ ROM, Industrieweg 3, 3190 Boortmeerbeek, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele,onbeschadigde en ongeopende (in geval van voedingswaren) verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door KOFFIEBRANDERIJ ROM om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: KOFFIEBRANDERIJ ROM Klantendienst De KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 60 43 49, via e-mail op info@romkoffie.be of per post op het volgende adres : Industrieweg 3, 3190 Boortmeerbeek, België en dit tijdens onze kantooruren (van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u) Artikel 11: Wijziging voorwaarden Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KOFFIEBRANDERIJ ROM. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. KOFFIEBRANDERIJ ROM kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. Artikel 12: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Koffiebranderij ROM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

(Volgens artikel 8 : Herroepingsrecht)

 

Ondernemingsgegevens

Koffiebranderij ROM nv Industrieweg 3 3190 Boortmeerbeek ondernemingsnummer : BE 0430 039 404 email : info@romkoffie.be

tel : 00 32 16 60 43 49 fax: 00 32 16 60 50 17 Artikel 1: Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Koffiebranderij ROM, een NV met maatschappelijke zetel te Boortmeerbeek, België, BTW BE 0430 039 404, hierna genoemd KOFFIEBRANDERIJ ROM, biedt haar klanten de mogelijkheid om koffie, thee en andere toebehoren online aan te kopen.   Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het KOFFIEBRANDERIJ ROM assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij KOFFIEBRANDERIJ ROM. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.   Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Artikel 3: Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11). KOFFIEBRANDERIJ ROM is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KOFFIEBRANDERIJ ROM  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KOFFIEBRANDERIJ ROM. KOFFIEBRANDERIJ ROM is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.   Artikel 4: Online aankopen De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het KOFFIEBRANDERIJ ROM assortiment online aan te kopen. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: - via kredietkaart - via bankkaart

- via bankoverschrijving Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van KOFFIEBRANDERIJ ROM. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KOFFIEBRANDERIJ ROM  te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 6: Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 24 uur worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.  

Artikel 7: Garantie a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan KOFFIEBRANDERIJ ROM. Elk gebrek dient binnen 5 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 8: Herroepingsrecht De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan KOFFIEBRANDERIJ ROM mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan KOFFIEBRANDERIJ ROM, Industrieweg 3, 3190 Boortmeerbeek, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele,onbeschadigde en ongeopende (in geval van voedingswaren) verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door KOFFIEBRANDERIJ ROM om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: KOFFIEBRANDERIJ ROM Klantendienst De KOFFIEBRANDERIJ ROM klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 60 43 49, via e-mail op info@romkoffie.be of per post op het volgende adres : Industrieweg 3, 3190 Boortmeerbeek, België en dit tijdens onze kantooruren (van maandag tot en met vrijdag, telkens van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u) Artikel 11: Wijziging voorwaarden Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van KOFFIEBRANDERIJ ROM. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. KOFFIEBRANDERIJ ROM kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. Artikel 12: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Uw browser wordt niet ondersteund.
browser-not-supported-description